Inleiding
impegno hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen wij je heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Ons uitgangspunt bij de verwerking van persoonsgegevens is dat alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die nodig zijn voor de verwerking op basis van de grondslagen  uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waarop wij ons kunnen beroepen. Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met de persoonsgegevens en houden ons aan de relevante privacy wet- en regelgeving, zowel de AVG als bijzondere privacy wetgeving in de zorg.

De bescherming van de privacy van onze cliënten, websitebezoekers en van alle andere personen die ons hun persoonsgegevens hebben toevertrouwd vinden wij zeer belangrijk.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn verdeeld in gewone en bijzondere persoonsgegevens.

Gewone persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van je:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Burgerservicenummer (BSN voor zover wettelijk toegestaan)
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een aanmelding op deze website te doen, in correspondentie en/ of telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die zo gevoelig zijn dat de verwerking ervan iemands privacy ernstig kan aantasten. Zulke gegevens mogen alleen onder strenge voorwaarden worden verwerkt. Wij verwerken de volgende bijzondere persoonsgegevens van je:

 • Gezondheidsgegevens

We informeren je welke  persoonsgegevens we met welk doel verwerken. Alle persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, zijn alleen toegankelijk voor personen, die deze gegevens nodig hebben voor (de uitvoering van) hun werkzaamheden en/of om te voldoen aan wet- en regelgeving. Deze personen hebben ten aanzien van de  persoonsgegevens een geheimhoudingsplicht en een beschikken over een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Verwerking van persoonsgegevens van minderjarigen
Het is mogelijk dat wij onze diensten verlenen aan personen die jonger zijn dan 12 jaar. Voor het verwerken van persoonsgegevens van een minderjarige persoon is toestemming van de ouders / wettelijke vertegenwoordiger van deze persoon vereist. ­­

Voor het verwerken van persoonsgegevens van minderjarigen tussen de 12 en de 16 jaar is – in sommige gevallen – zowel de toestemming van de ouders als de minderjarige vereist.

Grondslagen verwerking persoonsgegevens
Om goede zorg te verlenen verwerkt impegno persoonsgegevens. We verwerken alleen noodzakelijke persoonsgegevens op grond van een van de volgende grondslagen voor verwerking:

 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting
 • Toestemming van de betrokken persoon (vereist voor verwerking van bijzondere persoonsgegevens)

Hiernaast kunnen wij genoodzaakt zijn persoonsgegevens te verwerken op grond van een van de onderstaande grondslagen.

 • De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen

Bewaartermijn
impegno bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en wettelijk toegestaan is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Na het verstrijken van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens vernietigd of teruggegeven.

Medisch dossier
Indien je bij ons in zorg treedt wordt een dossier aangemaakt met een bewaartermijn van 20 jaar na de laatste handeling van de zorgverlener.

Bij minderjarigen begint de bewaartermijn altijd te lopen bij het bereiken van de meerderjarigheidsgrens (18 jaar). Het dossier wordt dan bewaard tot het 39ste levensjaar.

Sollicitatiegegevens
Bij sollicitaties worden de gegevens van sollicitanten verwijderd na het verstrijken van de sollicitatieprocedure, tenzij de sollicitanten toestemming verlenen om hun persoonsgegevens langer te bewaren, in welk geval deze persoonsgegevens voor een jaar worden bewaard.

Delen met derden
impegno verstrekt je gegevens niet aan derden, tenzij wij hiervoor een rechtsgeldige grondslag hebben of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. impegno blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en controleert haar verwerkers periodiek.

Opslag van persoonsgegevens door impegno vind uitsluitend binnen de EER plaats ( EU plus Liechtenstein, Noorwegen, Ijsland).

Beveiliging
impegno heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

We hebben bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alleen hulpverleners die specifiek belast zijn met de betrokken cliënten hebben inzage in de (medische) dossiers van deze cliënten;
 • Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht op grond van de wet en/of een geheimhoudingsbeding met een adequaat boetebeding
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We versleutelen en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Wij zijn ISO 9001 en NEN-EN 15224 (ook bekend als ‘ISO 9001 voor de zorg’ gecertificeerd).

Geautomatiseerde besluitvorming[i]
impegno neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Dit betekent dat de beoordeling van de verwerkte gegevens altijd door een mens wordt gedaan.

Bezoek aan onze website
Wanneer onze webpagina(‘s) worden bezocht, worden ten behoeve van de dienstverlening de volgende gegevens automatisch in een protocol opgeslagen en verwerkt: datum en tijdstip van de paginaoproep, URL van de oproep, gebruikte browser (useragent), slagen of mislukken van de oproep (status van de oproep), grootte van de ontvangen en verzonden gegevens, runtime.

De verwerking van deze gegevens is om technische redenen nodig om de dienst beschikbaar te kunnen stellen; de gegevens kunnen ook worden gebruikt om interne systeem- en gebruiksstatistieken samen te stellen. Hierbij gaat het echter niet om gegevens die herleidbaar zijn tot bepaalde personen. Voor zover statistieken worden samengesteld om de webpagina volgens de wensen van gebruikers vorm te geven, worden hiervoor pseudoniemen gebruikt.

Bij bezoeken aan deze webpagina’s worden incidenteel cookies gebruikt. Cookies worden in uw browser opgeslagen om de kwaliteit van de service te verhogen. Bij de gebruikte cookies gaat het om zogenaamde “session cookies", die na afsluiting van uw browser automatisch hun geldigheid verliezen en afhankelijk van de in uw browser ingestelde methode verwijderd worden. U kunt het gebruik van cookies in het algemeen verhinderen door dit in uw browser in te stellen. Dit kan er echter toe leiden dat de functionaliteit van de webpagina’s wordt beperkt.

Rechten van betrokkenen
Je hebt de volgende rechten met betrekking tot jouw (bijzondere) persoonsgegevens:

 • Inzagerecht, waaronder het recht op logging gegevens mede wordt verstaan;
 • Corrigeren of verwijderen van gegevens (tenzij de gegevens nodig zijn om de overeenkomst tussen jou en impegno uit te voeren of dat bewaren van de gegevens wettelijk bepaald is)*;
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens (of een deel hiervan);
 • Intrekken van een gegeven toestemming;
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wanneer in Jouw gegevens zaken staan die feitelijk niet kloppen,, zullen wij dit – op jouw verzoek – aanpassen. Als je het als cliënt niet eens bent met iets wat jouw zorgverlener over jou geschreven heeft, passen we dit in principe niet aan, maar kunnen we wel jouw mening hierover toevoegen aan jouw dossier.

Soms kunnen wij niet volledig aan jouw verzoek tot verwijderen van jouw gegevens voldoen. Dit kan bijvoorbeeld omdat we bepaalde gegevens nog moeten bewaren op grond van de wet, of omdat we jou anders geen goede zorg meer kunnen verlenen of wanneer wij gegevens moeten bewaren voor de financiële afhandeling van jouw zorg. Als we jouw gegevens niet kunnen verwijderen, leggen we je altijd uit waarom niet.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens indienen bij jouw hulpverlener.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Vragen, opmerkingen of klachten
impegno heeft een functionaris voor de gegevensbescherming. Wanneer je vragen, opmerkingen of klachten hebt over privacy, stuur dan een mail naar fg@impegno.nl.

Indien jouw verzoek niet naar tevredenheid is opgelost, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Autoriteit Persoonsgegevens

Bezuidenhoutseweg30
2594 AV  Den Haag

0900-2001201

Aanpassingen privacy statement
Wij kunnen dit privacy statement aanpassen. Het meest actuele privacy statement is altijd via onze website te raadplegen en is leidend.

01-11-2022, versie 1.2

@Alle rechten voorbehouden. impegno 2023