Inleiding
impegno hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Ons algemeen uitgangspunt is dat alleen die gegevens worden verwerkt die nodig zijn, we zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met de gegevens en ons houden aan wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is belangrijk voor onze cliënten, websitebezoekers en/of bij de organisatie betrokkenen.

Deze privacyverklaring is binnen onze organisatie het uitgangspunt voor ons privacybeleid.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn verdeeld in gewone en bijzondere persoonsgegevens:
Gewone persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd. Zoals uw naam, geboortedatum en woonplaats;
Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die zo gevoelig zijn dat de verwerking ervan iemands privacy ernstig kan aantasten. Zulke gegevens mogen alleen onder strenge voorwaarden worden verwerkt. We informeren de betrokkene welke (bijzondere) persoonsgegevens we met welk doel verwerken.
Tot de (bijzondere) persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, hebben alleen personen toegang die deze gegevens nodig hebben voor (de uitvoering van) hun werkzaamheden en/of om te voldoen aan wet- en regelgeving. Deze personen hebben ten aanzien van de (bijzondere) persoonsgegevens een geheimhoudingsplicht en een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Wettelijke uitgangspunten
Om goede zorg te verlenen verwerkt impegno (bijzondere) persoonsgegevens. We verwerken alleen noodzakelijke gegevens met de volgende wettelijke uitgangspunten:

 • Wettelijk verplichting;
 • Toestemming door de betrokkene(n);
 • Overeenkomst met de betrokkene.

Bewaartermijn
impegno bewaart de verzamelde (bijzondere) persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en wettelijk toegestaan is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Medisch dossier
Indien u bij ons in zorgt treedt wordt een dossier aangemaakt met een bewaartermijn van 15 jaar.

Sollicitatiegegevens
Bij sollicitaties van vaste/indirecte medewerkers worden de gegevens maximaal een jaar bewaard tenzij u hiertegen bezwaar maakt. In het laatste geval worden de gegevens binnen twee weken door impegno verwijderd.

Delen met derden
impegno verstrekt je gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de afspraken (overeenkomst) die met jou zijn gemaakt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. impegno blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging
impegno heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met (bijzondere) persoonsgegevens tegen te gaan.

We hebben bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens impegno van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We versleutelen en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 •  

Rechten van betrokkenen

 • Je hebt de volgende rechten met betrekking tot jouw (bijzondere) persoonsgegevens:
 • inzagerecht;
 • Corrigeren of verwijderen van gegevens (tenzij de gegevens nodig zijn om de overeenkomst tussen jou en impegno uit te voeren of dat bewaren van de gegevens wettelijk bepaald is);
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens (of een deel hiervan);
 • Intrekken van een gegeven toestemming.

Wil je gebruik maken van de bovenstaande rechten, dan kun je een afspraak maken met je contactpersoon binnen impegno. Het is belangrijk dat je je hierbij kunt legitimeren, zodat we weten dat de gegevens ook daadwerkelijk van jou zijn en kunnen voldoen aan uw verzoek.

Vragen, opmerkingen of klachten
impegno heeft een onafhankelijke functionaris voor de gegevensbescherming. Wanneer je vragen, opmerkingen of klachten hebt over privacy, stuur dan een mail naar info@impegno.nl. U hebt eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassingen privacy statement
Wij kunnen dit privacy statement aanpassen. Het meest actuele privacy statement is altijd via onze website te raadplegen.

01-01-2020, versie 1.1

@Alle rechten voorbehouden. impegno 2022