Informatie voor familie en naasten

Algemene informatie

Als familielid en/of naastbetrokkene maak je deel uit van het sociale netwerk van onze cliënt. Daarmee ben je in veel situaties voor impegno een belangrijke partner in de hulpverlening. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een goede samenwerking tussen cliënt, hulpverlener en familie en/of naasten bijdraagt aan een betere behandeling. Het sociale netwerk kan bovendien het herstel van de cliënt versnellen. 

Betrokkenheid sociale netwerk
Wij vinden het daarom vanzelfsprekend om de cliënt te vragen of familie en/of naasten betrokken mogen worden bij de hulpverlening en op welke wijze de cliënt wenst dat dit gebeurt. Ons streven is dat familie en/of naasten zoveel mogelijk geïnformeerd en betrokken worden over/bij de behandeling van de cliënt. Het doel dat wij hiermee voor ogen hebben is een succesvolle behandeling van de cliënt, om zo een stabiele situatie te creëren voor de cliënt en zijn/haar familie en/of naasten.

Communicatie met hulpverlener
Wanneer je als familielid en/of naastbetrokkene de hulpverlener benadert, bijvoorbeeld om de situatie rondom de cliënt te bespreken, omdat je zorgen hebt of omdat je (aanvullende) informatie wilt delen of dergelijke redenen, dan staan wij daar in principe voor open (mits de cliënt toestemming heeft gegeven om de hulpverlening met jou te bespreken). Onze voorkeur heeft dat deze zaken besproken worden in aanwezigheid van de cliënt. Mocht dat niet lukken, dan zal de hulpverlener van deze gesprekken verslag doen aan de cliënt, tenzij je zwaarwegende redenen kunt aandragen waarom dit niet zou moeten. De hulpverlener zal in dat geval met jou bespreken hoe er met jouw wens tot geheimhouding omgegaan zal worden.

Familievertrouwenspersoon

Het kan voorkomen dat je als familielid en/of naastbetrokkene zelf behoefte hebt aan steun. Hiervoor kun je terecht bij de familievertrouwenspersoon (FVP).  

De Familievertrouwenspersoon: 
 • Heeft een onafhankelijke positie.  
 • Heeft vrije toegang tot onze hulpverleners en behandelaren. 
 • Heeft een geheimhoudingsplicht naar de cliënten en hulpverleners. 
 • Is altijd een professional binnen impegno. 
Wat kan de FVP betekenen: 
 • Biedt steun en een luisterend oor voor jou als familielid en/of naastbetrokkene van een cliënt. 
 • Ondersteunt bij het leggen of herstellen van contact met behandelaren. 
 • Adviseert en informeert bij zorgen over je familielid en/of naastbetrokkene.   
 • Wijst jou de weg naar andere instanties of maatschappelijke organisaties. 
 • Indien nodig kan de FVP je doorverwijzen binnen de hulpverlening van onze organisatie. 
 • Adviseert en bemiddelt als je het niet eens bent met de behandeling van je familielid en/of naastbetrokkene. 
 • Ondersteunt bij het indienen van een klacht.

 

De FVP is te bereiken via het mailadres fvp@impegno.nl.

Verbetersuggesties en klachten

Wanneer je niet tevreden bent over de manier waarop je bent bejegend door één van onze hulpverleners of over het verloop van het traject van je familielid of naastbetrokkene, heb je het recht om een klacht in te dienen. Wij stimuleren cliënten en familie/naasten om deze onvrede in eerste instantie bespreekbaar te maken met de betrokken hulpverlener. Dit kan als moeilijk worden ervaren, daarom is het mogelijk hiervoor een beroep te doen op de familievertrouwenspersoon.  

Mocht deze stap niet het gewenste resultaat opleveren, dan kan je een klacht indienen. Verstuur je klacht naar klacht@impegno.nl Deze klacht wordt door onze klachtenfunctionaris in behandeling genomen en je wordt geïnformeerd over het verdere verloop van de procedure. 

Wij vinden het belangrijk om onze hulp- en dienstverlening te blijven verbeteren. Daarom horen we graag eventuele verbetersuggesties.

@Alle rechten voorbehouden. impegno 2023