Aanbod begeleiding volwassenen

Welke hulp bieden wij?

impegno biedt ambulante ondersteuning vanaf 18 jaar op de leefgebieden huisvesting, financiën, dagbesteding, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren, psychisch functioneren, sociaal functioneren en zingeving. Die ondersteuning bieden wij volgens een oplossingsgerichte benadering, waarbij we naast de cliënt gaan staan en ons richten op de kwaliteiten en krachten.

Verloop begeleidingstraject

Aan een begeleidingstraject bij impegno wordt op de volgende manier invulling gegeven;

Aanmelding & screening

Op het moment dat een persoon zich aanmeldt of verwezen wordt zal er binnen 3 werkdagen contact opgenomen worden door de screener die samen met de persoon en eventuele verwijzer een telefonische screening zal gaan plannen. Vanuit de screening kan beoordeeld worden of impegno de geschikte aanbieder is voor de hulpvragen, anderszijds beoordeelt impegno of aan de hulpvragen voldaan kan worden. De gemeente beoordeelt de hulpvragen en geeft daarmee wel of geen beschikking af voor de financiering. Bij geschiktheid en toewijzing door de gemeente zal een begeleider gekoppeld worden en kan het begeleidingstraject starten. De screener kan u hierover verder informeren.

Start/analyse

Nadat de financiering is geregeld en een begeleider is toegewezen wordt begonnen met de start van het traject. De begeleider zal in de eerste 6 weken komen tot een analyse van de hulpvragen en in samenwerking met de cliënt komen tot een begeleidingsplan. In dit begeleidingsplan worden doelen en acties concreet, realistisch en meetbaar beschreven.

Samenwerking

Binnen de begeleiding vinden wij het belangrijk om de samenwerking te zoeken met zowel het sociaal als het professioneel netwerk rondom een cliënt, dit om tot een zo efficiënt mogelijk begeleidingstraject te kunnen komen. Waar mogelijk wordt de regie zoveel mogelijk bij de cliënt gelaten, om zo de zelfredzaamheid te vergroten.

Evaluatie

Het begeleidingsplan wat in de startfase wordt opgesteld wordt minimaal eens per 6 maanden geëvalueerd met cliënt en eventueel andere betrokkenen. Naar behoefte van de hulpverlener, cliënt en/of gemeente kan een evaluatie vaker plaatsvinden.

Vanuit de evaluatie wordt bekeken op welke wijze er een vervolg gegeven wordt aan het traject.

Uitstroom

Wanneer blijkt dat doelen middels het begeleidingstraject behaald zijn kan een cliënt uitstromen. Met de cliënt wordt overlegd wat de behoefte is aan eventuele nazorg en tevens dient de uitstroom besproken te worden met de gemeente.

Verwijzen

Op het moment dat u als verwijzer een aanmelding voor begeleiding bij ons wilt doen, dient u rekening te houden met de hier onderstaande mogelijkheden;

Er is nog geen beschikking

Bij de ingeschreven gemeente kan de cliënt zich melden om een aanvraag voor begeleiding te doen. Zij zullen de cliënt uitnodigen voor een gesprek en beoordelen of er recht is op een beschikking voor begeleiding. Vervolgens kan de cliënt zelf een keuze maken voor een aanbieder en dit bij de gemeente aangeven, zij zullen een eventuele beschikking afgeven aan impegno. Hierna kan het begeleidingstraject starten aan de hand van de gestelde eisen vanuit de gemeente.

Er is wel een beschikking

Wanneer een beschikking door een gemeente wordt afgegeven dan zal onze screener binnen 3 werkdagen contact leggen met de cliënt en een telefonische screening plannen. Indien een cliënt door een verwijzende instantie aangemeld wordt bij impegno, kan ook die persoon uitgenodigd worden voor de screening. Is impegno de geschikte aanbieder voor de cliënt, dan kan het begeleidingstraject direct starten.

Contra-indicaties begeleiding

impegno werkt laagdrempelig en outreachend, waardoor er weinig contra-indicaties zijn. De beperkte contra-indicaties die bestaan zijn;

  • Er is te weinig motivatie om te werken aan hulpverleningsdoelen
  • Veiligheid van medewerker, cliënt en/of diens omgeving kan niet gewaarborgd worden
  • Er is geen financiering mogelijk
  • Er ontbreekt een postadres of men heeft geen inschrijfadres in Nederland
Wil je weten of wij iets kunnen betekenen, neem dan gerust vrijblijvend contact op met het team bij jou in de regio