Aanbod behandeling volwassenen

Wanneer een cliënt zich bij impegno aanmeldt ten behoeve van behandeling, worden de volgende fases doorlopen:

Wanneer de aanmelding bij ons binnenkomt wordt er binnen 5 werkdagen contact met de cliënt opgenomen voor het inplannen van een telefonische screening. Tijdens de telefonische screening wordt de hulpvraag in kaart gebracht en wordt er gekeken of behandeling binnen impegno passend is. Wanneer dit het geval is, wordt de cliënt bij ons op de wachtlijst geplaatst.

De intakefase

Zodra een behandelaar en regiebehandelaar beschikbaar zijn start het intakeproces. Op basis van de klachten, de levensloop en eventuele eerdere behandelingen wordt een diagnose gesteld volgens de criteria van de DSM-5, inclusief een behandeladvies.

Dit wordt beschreven in het behandelplan, waar tevens de doelen in worden vastgesteld. In overleg wordt, indien nodig, over eventuele verdere diagnostiek besloten. Al bestaande diagnoses kunnen dit proces natuurlijk verkorten.

Tijdens het traject

In overleg met de cliënt worden de behandelafspraken en de afspraken voor de evaluatiemomenten gemaakt. Tijdens het behandeltraject worden er regelmatig vragenlijsten afgenomen (ROM). Aan de hand van de uitkomsten hiervan kunnen de behandeldoelen bijgesteld/verfijnd worden. De mogelijkheid is er om de behandeling te ondersteunen met behulp van E-health.

Afsluiting

Tijdens de evaluatiemomenten wordt er gekeken of het behandeltraject afgesloten kan worden.

Vast gezicht

impegno streeft ernaar dat een cliënt een vaste behandelaar en daarmee één vast gezicht heeft. Voor zover mogelijk zal de cliënt dan ook alleen voor de aanmelding en de eerste telefonische intake een andere persoon treffen. Bij de intake en evaluaties vinden er afspraken plaats met de regiebehandelaar, welke het traject monitort.

Exclusiecriteria behandeling volwassenen

Er zijn situaties denkbaar waarbij impegno niet de hulp kan bieden die benodigd is. In deze gevallen zal er doorverwezen worden naar een collega-instelling, de contra indicaties (exclusiecriteria) hiervoor zijn:

 • De cliënt is 65 jaar of ouder bij aanmelding
 • De cliënt heeft een gemiddeld IQ onder de 80
 • De realiteitstoetsing is ernstig verstoord door bijvoorbeeld schizofrenie of andere psychotische stoornissen
 • Ernstige suïcidaliteit, waarbij de zorg in de zin van crisisopvang die cliënt nodig heeft, niet te leveren is door impegno
 • Acute bipolaire stoornis
 • Verslaving die op de voorgrond staat (primair is). Indien de verslaving secundair is, is het een vereiste om parallel aan het behandeltraject bij impegno een behandeling bij de verslavingszorg te volgen
 • Primaire eetstoornis waarbij het BMI onder de 18 is. Indien de eetstoornis secundair is, dienen er afspraken te worden gemaakt m.b.t. het op goed gewicht komen/blijven en wordt er samengewerkt met de huisarts en eventuele diëtiste
 • Hulpvraag enkel gericht op diagnostiek, zonder behandeling
 • Complexe autisme problematiek, enkel basishulpvragen kunnen wij behandelen
 • Veiligheid van medewerker, cliënt en/of dienst omgeving kan niet gewaarborgd worden
 • Ontbreken van een geldige zorgverzekering. Let op! Wij hebben geen contract met Zorg en Zekerheid, Eno en ONVZ.
 • Cliënt komt niet in aanmerking voor een bij het traject behorende financieringsvorm. In uitzonderingsgevallen kan hiervan worden afgeweken.
Wil je weten of wij iets kunnen betekenen, neem dan gerust vrijblijvend contact op met het team bij jou in de regio