Aanbod Jeugd & Gezin

 • We nemen de kwaliteiten en de mogelijkheden van een cliënt als uitgangspunt.
 • Wij gaan middels onze behandeling voor een gedragsverandering om een blijvend positief resultaat te bewerkstelligen.
 • De relatie tussen de cliënt en de medewerker van impegno is gebaseerd op gelijkwaardigheid en onderling respect.
 • De werkhouding is te kenmerken als flexibel, kwalitatief hoogwaardig, innovatief, onorthodox, doortastend en eerlijk.

Daarnaast focussen we ons sterk op een goede samenwerking met en tussen zorgprofessionals. Wij hebben goede contacten met verschillende zorgaanbieders in Nederland, waaronder huisartsen, (J-)GGZ-instellingen, maatschappelijk zorgpartners en onderwijsinstellingen.

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding richt zich op het vergroten van de praktische vaardigheden van kinderen en jeugdigen van 0 tot 18. Hierbij valt te denken aan planning en organisatie, sociale vaardigheden en het goed leren omgaan met financiën.

Gezinsondersteuning

Dit betreft systeemgerichte zorg voor (multiprobleem-) gezinnen met minimaal 1 thuiswonend kind, waarbij (mogelijk) sprake is van psychische of psychiatrische problematiek, opvoedingsproblematiek of problemen met de (directe) leefomgeving. Onze begeleiding en behandeling kan gecombineerd worden ingezet, zodat elke cliënt de best passende zorg krijgt en niet bij verschillende instellingen hoeft aan te kloppen.

Onze cliënten hebben een psychiatrische diagnose. Als deze er niet is, ouder is dan 2 jaar, of wanneer er een vermoeden van psychiatrische problematiek bestaat dan kunnen onze behandelaren meekijken en waar nodig onderzoek doen.

individuele behandeling en onderzoek

Dit is individuele zorg voor jeugdigen vanaf 0 tot 18 jaar waarbij (mogelijk) psychische of psychiatrische problematiek speelt. De zorg bestaat uit diagnostiek en behandeling (specialistische GGZ). Hierbij valt te denken aan zwaardere problematiek zoals depressieve klachten, autisme, angststoornissen, trauma of ADHD. Het merendeel van de behandelingen wordt op elke locatie of ambulant aangeboden.

Wachtlijst

Door onvoorziene omstandigheden kan het voorkomen dat er binnen het team tijdelijk een wachtlijst ontstaat. In dat geval wordt u en/of de cliënt hierover geïnformeerd tijdens het screeningsgesprek. We bespreken dan de verwachte duur van de wachtlijst en kijken hoe we deze periode kunnen overbruggen.

Verloop traject

Het verloop van een traject binnen Jeugd & Gezin kent vier verschillende fases:

Aanmelding

Na de aanmelding via de website, neemt de screener contact op met de cliënt en/of de verwijzer. De intake volgt meestal binnen twee weken. Na deze intake wordt intern overlegd. Er wordt door een hoofdbehandelaar besloten of het gezin in zorg kan komen. Ook wordt gekeken of de aangevraagde vorm van zorg de juiste aanpak is. Wanneer dit besluit positief is, dan kan het traject worden opgestart door de medewerker van impegno. Dit kan een begeleider, behandelaar of gezinscoach zijn.

Startfase

De startfase duurt vier tot zes weken. De frequentie van de bezoeken hangt nauw samen met de doelen van de cliënt en diens mogelijkheden.

De doelen in deze startfase:

 • Kennismaking en uitleg over het traject. De relatieopbouw is hierin van groot belang
 • Analyse van de situatie en opstellen doelen. De medewerker van impegno brengt samen met de cliënt uitgebreid in kaart waarin gekeken wordt naar draaglast/draagkracht individuele gezinsleden, gezinssysteem, partnerrelatie, opvoedingssituatie en sociaal netwerk
 • Binnen drie weken is er een individueel behandelplan en waar nodig een veiligheidsplan. Dit gebeurt in overleg met de cliënt/het gezin
 • Opbouwen vertrouwensband en vergroten motivatie door o.a. een eerste aanzet tot verandering
 • Begin aanpakken problemen met prioriteit
 • Waar nodig diagnosticeren van het kind, jeugdige of diens ouder met behulp van onderzoek

Er wordt nu ook gekeken of er eventueel aanvullende zorg nodig is. Een voorbeeld hiervan is individuele behandeling van één gezinslid, naast het gezinstraject.

Veranderingsfase

Deze fase duurt gemiddeld 3 maanden. Afhankelijk van de problematiek van de cliënt en/of het gezin en de mogelijkheden tot verandering, kan de duur verlengd of juist verkort worden.

Verschillende middelen worden ingezet, waarbij maatwerk belangrijk is. De doelen die in de startfase zijn gesteld, worden uitgewerkt tot concrete acties. Dit behandelplan van aanpak dient te worden ondertekend door de gezagsdragers en de cliënt, indien deze ouder is dan 12 jaar. De werkwijze is doel- en oplossingsgericht. De motivatie en wensen van de cliënt en/of het gezin worden als uitgangspunt genomen.

In deze fase wordt veel aandacht besteed aan psycho-educatie. Zo kunnen kennis, inzicht en vaardigheden worden aangereikt om de regie over het eigen leven terug te krijgen. Er wordt regelmatig geëvalueerd.

Daar waar nodig kan er besloten worden om begeleiding, behandeling en gezinsondersteuning met elkaar te combineren of in te zetten om de zorg te intensiveren of juist af te schalen. Bijvoorbeeld door de behandeling om te zetten naar een vorm van begeleiding, of door de begeleiding aan te vullen met een vorm van gezinsondersteuning.

Afbouw & afscheid

Deze fase duurt zes tot acht weken. De doelen hierin zijn:

 • werken naar afronding van de hulpverlening
 • de nadruk ligt op het volhouden en eigen maken van het geleerde

In de eindfase wordt teruggekeken op de zorg vanuit impegno. Wat heeft geholpen? Wat is er geleerd? Wat is er veranderd? Welke teleurstellingen en succesen zijn er geweest in het traject? Hoe kunnen de cliënt en het gezin verder gaan met zichzelf te ontwikkelen? Indien mogelijk wordt er een een afrondingsbrief gemaakt door de cliënt zelf waarin de antwoorden hierop worden verwoord. De medewerker van impegno is in deze fase minder nadrukkelijk aanwezig. Hij of zij stuurt aan op eigen kracht, oplossingsvaardigheden van het systeem en stuurt bij waar nodig.

We achten het van wezenlijk belang dat er voldoende aandacht wordt besteed aan het afscheidsproces. Tijdens het afscheidsgesprek worden de gezinsleden ook gevraagd voor een laatste keer vragenlijsten in te vullen over het klachtniveau en de tevredenheid over de geboden hulp.