Aanbod Jeugd & Gezin

  • We nemen de kwaliteiten en de mogelijkheden van een cliënt als uitgangspunt.
  • Wij gaan middels onze behandeling voor een gedragsverandering om een blijvend positief resultaat te bewerkstelligen.
  • De relatie tussen de cliënt en de medewerker van impegno is gebaseerd op gelijkwaardigheid en onderling respect.
  • De werkhouding is te kenmerken als flexibel, kwalitatief hoogwaardig, innovatief, onorthodox, doortastend en eerlijk.

Daarnaast focussen we ons sterk op een goede samenwerking met en tussen zorgprofessionals. Wij hebben goede contacten met verschillende zorgaanbieders in Nederland, waaronder huisartsen, (J-)GGZ-instellingen, maatschappelijk zorgpartners en onderwijsinstellingen.

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding richt zich op het vergroten van de praktische vaardigheden van kinderen en jeugdigen van 0 tot 18. Hierbij valt te denken aan planning en organisatie, sociale vaardigheden en het goed leren omgaan met financiën.

Gezinsondersteuning

Dit betreft systeemgerichte zorg voor (multiprobleem-) gezinnen met minimaal 1 thuiswonend kind, waarbij (mogelijk) sprake is van psychische of psychiatrische problematiek, opvoedingsproblematiek of problemen met de (directe) leefomgeving. Onze begeleiding en behandeling kan gecombineerd worden ingezet, zodat elke cliënt de best passende zorg krijgt en niet bij verschillende instellingen hoeft aan te kloppen.

Onze cliënten hebben een psychiatrische diagnose. Als deze er niet is, ouder is dan 2 jaar, of wanneer er een vermoeden van psychiatrische problematiek bestaat dan kunnen onze behandelaren meekijken en waar nodig onderzoek doen.

individuele behandeling en onderzoek

Dit is individuele zorg voor jeugdigen vanaf 0 tot 18 jaar waarbij (mogelijk) psychische of psychiatrische problematiek speelt. De zorg bestaat uit diagnostiek en behandeling (specialistische GGZ). Hierbij valt te denken aan zwaardere problematiek zoals depressieve klachten, autisme, angststoornissen, trauma of ADHD. Het merendeel van de behandelingen wordt op elke locatie of ambulant aangeboden.

Wachtlijst

Door onvoorziene omstandigheden kan het voorkomen dat er binnen het team tijdelijk een wachtlijst ontstaat. In dat geval wordt u en/of de cliënt hierover geïnformeerd tijdens het screeningsgesprek. We bespreken dan de verwachte duur van de wachtlijst en kijken hoe we deze periode kunnen overbruggen.

Traject

Aanmelding

Na de aanmelding wordt de cliënt binnen enkele dagen gebeld voor een eerste, telefonische screening. Hierbij worden de hulpvraag en de klachten verder uitgevraagd en wordt besproken of impegno een passend aanbod heeft. Indien dit het geval blijkt, wordt de cliënt uitgenodigd voor een intakegesprek zodra er een collega beschikbaar is. Na de screening of het intakegesprek wordt bekeken welke hulpverleningstrajecten geïndiceerd zijn. Dit kan een begeleider, behandelaar, gezinscoach of omgangsbemiddelaar zijn. Als er meerdere disciplines betrokken zijn, zullen deze onderling afstemmen. Met het cliëntsysteem wordt een behandel-, gezins- of begeleidingsplan opgesteld. Hierin staan doelen die elke 3 tot 6 maanden met het systeem worden geëvalueerd in een gesprek en via vragenlijsten. Voor actuele wachttijden, kan contact worden gezocht de locatie.